بانک آزمون مبانی مراقبت های پرستاری
ارسال شده توسط

بانک آزمون مبانی مراقبت های پرستاری

بانک آزمون مبانی مراقبت پرستاری

مناسب برای آزمون دکتری و آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری

بر اساس کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب و کتاب مبانی مراقبت های پرستاری پوتر و پری

نویسنده: پیمان فریدونی – علی صدرالهی

سال چاپ: 1401