بوک مدیکال: بانک کتاب علوم پزشکی

نیازمندی های پزشکی

در اپلیکیشن و سایت نیازمندی علوم پزشکی همه چیز هست: آگهی فروش اقلام و خدمات پزشکی، آگهی استخدامی و...

کتاب های پزشکی جدید

ضروریات فیزیولوژیک بیوشیمی استفان رید

۳۳۸,۰۰۰ تومان

اصول و مهارت های پرستاری تیلور 2023

۳۹۹,۰۰۰ تومان

بافت شناسی عمومی یگانه

۲۳۰,۰۰۰ تومان

آسیب شناسی روانی بارلو با رویکرد یکپارچه

۵۷۳,۰۰۰ تومان

کتاب فیزیولوژی

چکیده گایتون نیاورانی

۲۰۷,۰۰۰ تومان

DRS علوم پایه پزشکی فیزیولوژی

۲۹۹,۰۰۰ تومان

دستنامه فیزیولوژی گایتون و هال

۳۵۱,۰۰۰ تومان

کتاب آناتومی

مرور سریع آناتومی اندام RRS

۱۷۵,۵۰۰ تومان

آناتومی عمومی نراقی

۲۹۲,۵۰۰ تومان

کتاب جنین شناسی

جنین شناسی لانگمن دکتر شیرازی

۳۱۵,۰۰۰ تومان

راهنمای جیبی پایش سلامت جنین

۸۹,۰۰۰ تومان

گنجینه سوالات پروگنوز جنین شناسی 1402

۹۰,۰۰۰ تومان

جنین شناسی سلیمانی راد

۳۱۵,۰۰۰ تومان