مقایسه کتاب مقدمات نوروسایکولوژی داود معظمی و کلیات روانپزشکی و روانشناسی خلیلی
معرفی و مقایسه کتاب
ارسال شده توسط

مقایسه کتاب مقدمات نوروسایکولوژی داود معظمی و درسنامه کلیات روانپزشکی و روان شناسی فیزیولوژیک

قصد داریم که در این مقاله به مقایسه کتاب مقدمات نوروسایکولوژی داود معظمی و درسنامه کلیات روانپزشکی و روان شناسی دکتر خلیلی بپردازیم. هم...